Wine

特点

·         基于 400 MHz 的全自动一键式 NMR 解决方案,包括评估和报告

·         同时进行化合物的鉴别和绝对定量

·         最简化的样品制备

·         降低每个样品的成本

·         可靠的筛选方法,可进行靶向和非靶向的多标志物分析

·         可对非预期甚至未知的掺假行为进行检测

·         复杂的统计模型可进行以下分析:例如,来源真实性、品种纯度、虚假标签、生产工艺控制和样品相似性

·         结果不依赖于实验室、用户以或系统