Key Visual MBT Header 960x420

Moduł oprogramowania MBT STAR-BL

Selektywne testowanie aktywności ß-laktamazy za pomocą spektrometrii masowej MALDI-TOF

Zagrożenie bakteriami wielolekoopornymi

Antybiotyki są ważnymi środkami terapeutycznymi do leczenia pacjentów z infekcjami bakteryjnymi. Jednak niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do pojawienia się i selekcji opornych bakterii. Lekarze czasami stają w obliczu sytuacji, w których zakażonych pacjentów nie można odpowiednio leczyć, ponieważ odpowiedzialna bakteria jest oporna na dostępne antybiotyki.

Oporność na karbapenemy

Spośród różnych mechanizmów oporności stosowanych przez bakterie, ważnym mechanizmem jest enzymatyczna inaktywacja antybiotyków przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL) i karbapenemazy. Bakterie, które nabyły ten mechanizm oporności, są oporne na antybiotyki karbapenemowe i stanowią poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Karbapenemy należą do antybiotyków klasy beta-laktamowej. Ze względu na swoją podstawową strukturę, karbapenemy mają wysoką odporność na enzymy i dlatego są antybiotykami "ostatniej szansy" w leczeniu zagrażających życiu infekcji powodowanych przez bakterie wielolekooporne w sytuacjach, w których tradycyjne antybiotyki są nieskuteczne.

Potrzebne są zatem szybkie i opłacalne metody, aby ułatwić szybką ocenę odporności na potrzeby środków higienicznych i terapeutycznych.

Selektywne badanie odporności na antybiotyki za pomocą spektrometrii masowej MALDI-TOF

Aby pomóc w walce z opornymi bakteriami, firma Bruker opracowała moduł oprogramowania MBT Compass STAR-BL. To oprogramowanie rozszerza możliwości MBT Star-BL poza identyfikację mikroorganizmów, umożliwiając szybką i dokładną analizę poziomu aktywności beta-laktamazy w hodowlach bakteryjnych w badaniach mikrobiologicznych.

W celu analizy aktywności beta-laktamaz, próbki bakterii są wspólnie inkubowane z antybiotykiem beta-laktamowym. Bakterie oporne na ten antybiotyk będą w stanie zhydrolizować antybiotyk. Hydrolizację tę sprzęga się z przesunięciem masy cząsteczki, którą można zmierzyć za pomocą spektrometrii mas.

MBT STAR BL Hydrolyses of the beta lactam ring

Po inkubacji supernatant wolny od komórek nanosi się na płytkę docelową MALDI i uzyskuje się widma antybiotyku. Po akwizycji widma, moduł oprogramowania MBT STAR-BL automatycznie oblicza zhydrolizowane i niehydrolizowane (nienaruszone) intensywności sygnału antybiotyku i odpowiedni stosunek. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresu, który umożliwia szybką ocenę.

Aby pobrać broszurę, kliknij tutaj.

MBT STAR BL Software Screen

Nie do użytku w klinicznych procedurach diagnostycznych.