banner SamplePro SPE

Podstawowe dane techniczne

Ekstrakcja do stałej fazy (SPE)

Zasada ekstrakcji do fazy stałej: próbka wodna (na przykład sok owocowy, wino lub płyn ustrojowy) przeprowadzana jest przez kondycjonowany i wyrównany wkład SPE, przemywa, suszy i na koniec eluuje małą objętością rozpuszczalnika organicznego do dalszego pomiaru.

SPE step by step

Klasyczna SPE podąża za sześcioma podstawowymi krokami:

  1. Kondycjonowanie złoża sorbentu z rozpuszczalnikiem organicznym
  2. Wyrównanie wkładów wodą
  3. Ładowanie próbki
  4. Mycie wkładów
  5. Suszenie w celu usunięcia pozostałej wody
  6. Elucja z małą objętością rozpuszczalnika organicznego

Dostępne są dwie wersje Sample SPE. W przypadku FoodFeir™ ekstrakty SPE są przenoszone do probówek 7 ", podczas gdy dla statywów IVDr™ używa się SampleJet™.

Przebieg pracy z płynami

Próbka SPE wykorzystuje 25 ml fiolki do wprowadzania próbki, a zazwyczaj 10 ml samej próbki jest poddawane procesowi SPE.
Do etapu SPE stosuje się 3 ml wkłady SPE (200 mg materiału sorbentowego).
Po etapie suszenia wytwarza się ekstrakty o objętości 2-3 ml. Część tej frakcji przenosi się do probówek NMR w ramach zautomatyzowanego procesu.