Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiet podstawowy OPUS

Pakiet podstawowy Opus

Funkcje

Pakiet podstawowy OPUS łączy w sobie szeroką gamę funkcji dla zastosowań analitycznych i badawczych z intuicyjną konstrukcją i najwyższą elastycznością..

Wydajne funkcje ewaluacji, przetwarzania danych i generowania raportów oraz wszechstronne interfejsy programowe sprawiają, że pakiet podstawowy OPUS jest niezwykle funkcjonalny. Oprócz tego wiele dodatkowych funkcji sprawia, że OPUS jest wyjątkowy pod względem przejrzystości, wygody i wszechstronności:

 • Kompleksowy format plików OPUS "All-n-one": można znaleźć określone informacje w ciągu kilku sekund, ponieważ wszystkie dane są przechowywane w jednym i tym samym pliku wliczając w to wyniki przetwarzania i ewaluacji danych oraz historia.
 • Walidacja: OPUS jest walidowanym oprogramowaniem zgodnym z cGMP/GLP i zawiera wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami, ścieżkę audytu (historię zdarzeń) i podpisy elektroniczne. W trybie integralności danych (patrz wideo) zebrane dane są zawsze bezpiecznie przechowywane i chronione przed niepożądanym lub zamierzonym naruszeniem. Dostępne są zautomatyzowane testy spektrometru OQ i PQ, podręczniki walidacji, a także wskaźnik stanu instrumentu i stała diagnostyka online komponentów systemu.
 • Przejrzysta wielozadaniowość: jednoczesne pomiary i przetwarzanie/ewaluacja danych z przejrzyście uporządkowanymi i dostępnymi wszystkimi aktywnymi zadaniami, np. za pomocą odpowiednich zakładek.
 • Wszechstronny eksport i import danych: wygodny eksport i import najpopularniejszych formatów plików, w tym np. JCAMP i ASCII.
 • Zaawansowana przeglądarka widm: wszystkie załadowane widma są przejrzyście rozmieszczone co pozwala na łatwy dostęp do wszystkich bloków danych, parametrów, wyników i historii. Uruchom wiele okien przeglądania jednocześnie, aby zachować możliwość podglądu wielu widm.
 • Konfigurowalne obszary robocze: Obszary robocze w oprogramowaniu OPUS można łatwo dostosować pod względem menu i ikon, których naprawdę potrzebuje użytkownik lub wybrać wcześniej zdefiniowany obszar roboczy dla typowych środowisk analitycznych i badawczych. 
 • Rożnorodne i połączone jednostki na osiach spektralnych: niezależnie jaką jednostkę wolisz (cm-1, nm, μm, eV, meV czy THz), istnieje możliwość wyboru wyświetlania jednostki na widmie, a nawet łączenia dwóch różnych jednostek na dolnej i górnej osi X.
 • Różne funkcje dla wygodnej codziennej pracy:
  - Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów i kontrola poprawności parametrów pomiarowych.
  - Powtarzane serie pomiarów i wsparcie autosamplera.
  - Dziennik laboratoryjny i automatyczne wykonywanie zaplanowanych działań kalendarzowych.
  - Efektywna alternatywna obsługa za pomocą menu kontekstowego przy użyciu prawego przycisku myszy.
  - Pomoc online, multimedialny samouczek FT-IR i wiele innych....
Pakiet podstawowy OPUS

Ewaluacja

Z pewnością pomiar widm o dobrej jakości jest ważnym warunkiem, jednakże ostatecznie liczy się wydobycie z nich pożądanych informacji. Z tego powodu pakiet podstawowy OPUS zawiera wiele cennych funkcji ewaluacyjnych dotyczących zarówno zastosowań standardowych, jak i badawczych.

 

 • Analiza ilościowa (prawo Lamberta-Beera) i integracja: możliwość użycia istniejących metod do analizy ilościowej lub interaktywna konfiguracja własnych, nowych metod.
 • Szybkie porównanie: umożliwia potwierdzenie tożsamości/jakości np. surowców poprzez automatyczne porównanie z widmami materiałów referencyjnych. Intuicyjna i interaktywna konfiguracja metod z dostępem do wszystkich interesujących parametrów.
 • Wybór pików: automatyczne określanie pozycji i tworzenie list pików; interaktywna czułość i regulacja progów.
 • Dopasuj krzywą: interaktywna funkcja dopasowania dla kształtów Lorentzian, Gaussian i Mixed Band z potężnymi algorytmami optymalizacji parametrów.
 • Grubość warstwy: wyznaczanie grubości cienkich warstw i powłok na podstawie prążków interferencyjnych z automatyczną optymalizacją czułości.
 • Multiewaluacja: potężne narzędzie umożliwiające sekwencyjne wieloetapowe ewaluacje lub hierarchiczne ewaluacje kaskadowe. Multiewaluacja może składać się z zagnieżdżonych metod ilościowych Lambert-Beer, jak również kombinacji testów identyczności i zgodności oraz wielowymiarowych metodilościowych. Ponadto można określić składniki z istniejących metod kwantyfikacji.
 • Wyszukiwanie (wersja podstawowa): automatyczne wyszukiwanie widm w bibliotece i tworzenie bibliotek na podstawie własnych materiałów referencyjnych.
  I wiele innych...
Pakiet podstawowy OPUS

Przetwarzanie danych

W niektórych przypadkach, istnieje potrzeba przetworzenia widm zanim pożądane informacje zostaną z nich odczytane. Również w takich przypadkach OPUS oferuje wszechstronny zestaw narzędzi z potężnymi i łatwymi w użyciu funkcjami przetwarzania.

 • Zaawansowana korekcja ATR: zapewnia kompatybilność widm ATR i transmitancji w odniesieniu do położenia pików i ich intensywności. Zawiera unikalny algorytm pozwalający na analizę ciemnych, silnie absorbujących próbek przy użyciu kryształów ATR o niskim współczynniku załamania światła (np. ZnSe, diament).
 • Kalkulator widm: umożliwiający różne matematyczne operacje na widmach 2D jak i na widmach 3D, z intuicyjnym kalkulatorem ręcznym.
 • Interaktywne odejmowanie: ważne narzędzie do kompensacji spektralnej udziału rozpuszczalników, materiałów matrycowych, substratów itp., poprzez wygodne, interaktywne odejmowanie z regulowanym współczynnikiem skalowania i podglądem wyników.
 • Dostosowane przetwarzanie danych: możliwość dodania ulubionej funkcji przetwarzania do parametrów pomiaru, tak aby była automatycznie stosowana po każdym pomiarze. Warunkowe wykonywanie zdefiniowanych przez użytkownika kombinacji funkcji za pomocą zaawansowanych i maksymalnie elastycznych makr OPUS.
 • Kompensacja atmosferyczna: skutecznie tłumi niepożądany wpływ absorpcji H2O i CO2 z atmosfery.
 • Uniwersalna korekta linii podstawy: korekcja rozpraszania, korekcja typu rubber band oraz concave rubber band. Możliwość automatycznej oraz ręcznej, interaktywnej korekcji z definicją punktu bazowego.
 • Szeroki wachlarz dalszych funkcji: normalizacja, pochodna, konwersja jednostek widmowych i typów widmowych, scalanie zakresów widmowych, ekstrapolacja, różne narzędzia transformacji Fouriera, transformacja Kramers-Kronig i wiele innych.
Pakiet podstawowy OPUS

Raportowanie

Po ewaluacji danych powszechnym jest podsumowanie wyników w formie raportu, zapewniając skondensowany i dobrze zorganizowany przegląd analizy. Z pomocą generatora raportów analizy (ARG) OPUS zapewnia odpowiednie rozwiązanie spełniające ten wymóg.

 • Konfiguracja interaktywna: interaktywnie konfiguruj zawartość i wygląd raportu analitycznego.
 • Układ indywidualny: wybierz preferowane opcje układu, takie jak czcionka i rozmiar czcionki, a także własne logo firmy.
 • Dodawanie widm do raportu: dodaj do raportu te widma, które potrzebujesz, np. w zależności od wyniku oceny ("OK" lub "nie OK" itp.).
 • Selektywny dostęp do parametrów i wyników: wybierz, które parametry i wyniki zostaną uwzględnione w raporcie zaznaczająć odpowiednie bloki pliku OPUS>
 • Opcje formatu wyjściowego: bezpośrednie drukowanie, eksportowanie do formatu PDF lub arkusza kalkulacyjnego CSV kompatybilnego z np. MS Excel i Origin itp.
Pakiet podstawowy OPUS

Programowanie

W celu realizacji spersonalizowanych procedur pomiaru, przetwarzania i ewaluacji danych OPUS oferuje niezwykle potężny mechanizm makr i skrypty VB. Ponadto, istnieją dodatkowe interfejsy w celu komunikacji z innymi programami.

 • Funkcjonalny silnik makr: makro OPUS może zawierać praktycznie wszystkie funkcje OPUS oraz ich warunkowe kombinacje. W ten sposób makra OPUS umożliwiają definiowanie niestandardowych przepływów pracy i mogą być udostępniane innym jako ikony paska narzędzi OPUS lub pozycje w menu.
 • Interaktywny edytor i kreator makr: nawet niedoświadczeni programiści mogą szybko zapoznać się działaniem edytora. Przykładowo istniejące funkcje OPUS można po prostu wstawić do kodu, klikając odpowiednie ikony funkcji. Ponadto dla osób niebędących programistami dołączony jest całkowicie graficzny edytor z kreatorem makr.
 • Dalsze zalety makr: debugowanie makr, sprawdzanie składni i opcja automatycznej korekty. Kompilacja do formatu makra binarnego w celu szybszego wykonania i ochrony zawartości makr przed nieautoryzowanymi osobami
 • Silnik skryptowy Visual Basic: również skrypty VB mogą być wykonywane w środowisku OPUS pozwalając na jeszcze bardziej elastyczne interakcje. Ponadto, OPUS zawiera graficzny edytor skryptów VB do modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych skryptów VB
 • Interfejs DDE: dynamiczna wymiana danych do komunikacji/połączenia z innymi programami, takimi jak np. LabVIEW. Ponadto na życzenie dostępny jest wirtualny instrument LabVIEW oparty na OPC.
 • Inne interfejsy: komunikacja pipe, serwer http i serwer OPC (wersja podstawowa).
 • Tematy pokrewne:
  - Możliwości bazy danych OPUS
  - Rozwiązania do integracji procesów
Pakiet podstawowy OPUS

Walidacja

Biorąc pod uwagę GMP i ogólnie dobre praktyki, OPUS jest jedynym oprogramowaniem do spektroskopii w podczerwieni i Ramana, które zapewnia pełną zgodność z 21 CFR część 11.Program walidacyjny OPUS (OVP) został opracowany, aby pomóc producentom farmaceutycznym i innym firmom w spełnieniu wymagań GMP/GLP/cGMP w najbardziej efektowny sposób.

Dzięki OPUS, Bruker dostarcza rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa danych, integralności i identyfikowalności.

Standardowe funkcje walidacji OPUS:

 • Rozszerzone zarządzanie użytkownikami i hasłami
 • Kontrola dostępu, automatyczny Audit Trail systemu
 • Audit Trail obejmuje widma, metody i oprogramowanie
 • Nie można usunąć lub nadpisać oryginalnych danych
 • Wszystkie dane (widma, ewaluacja, raporty) przechowywane w jednym pliku w celu zagwarantowania integralności danych i inteligentnej archiwizacji
 • Funkcje są zintegrowane z OPUS. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie