mais

ALPHA II FAME w oleju napędowym

Biodiesel (FAME) jest mieszany z olejem napędowym w stężeniach dochodzących do 30% v/v (B30). Przepisy w Europie i Stanach Zjednoczonych mówią, że mieszanki z biodieslem do 5% mogą być sprzedawane jako normalny olej napędowy bez dodatkowego oznaczenia. Stężenie biodiesla może zostać określone przy wykorzystaniu spektroskopii FT-IR, ponieważ estry metylowe kwasów tłuszczowych wykazują absorpcję promieniowania IR.

Zestaw do określania FAME w oleju napędowym ALPHA II pozwala na analizę ilościową zawartości FAME w oleju napędowym zgodnie z normą DIN EN 14078. Pomiar wykonywany jest przy użyciu przepływowej celi cieczowej w przystawce transmisyjnej spektrometru ALPHA II. Zestaw zawiera dedykowane oprogramowanie prowadzące użytkownika przez procedurę pomiaru, ewaluacji danych i generowania raportu. Intuicyjny interfejs umożliwia prowadzenie analiz nawet niedoświadczonym użytkownikom. Zamiennie może być wykorzystywana technika ATR zgodna z ASTMD 7371 przy użyciu przystawki wieloodbiciowej.

ALPHA II Transmision Module FAME DieselALPHA II MULTI ATR measurement liquid sample FAME

Uzyskaj więcej informacji