Slider Homepage

TargetScreener HR - kompleksowe rozwiązanie przesiewowe dla złożonych próbek

Poprawny odczyt już za pierwszym razem

Analiza złożonych próbek żywności/wody dla leków, pestycydów, mykotoksyn itp. Możliwe zastosowanie również dla analizy próbek moczu ludzkiego lub zwierzęcego dla trucizn i leków. TargetScreener HR to wydajne rozwiązanie oparte na dokładnej analizie mas i dobrze dobranych bazach danych (ponad 2000 związków) w celu zminimalizowania zgłaszania fałszywych trafień (lub wyników fałszywie negatywnych). Uzyskanie bardzo dokładnych danych ilościowych jest również zapewnione dzięki TargetScreener HR.

TargetScreener HR jest kompletnym rozwiązaniem obejmującym analizę leków, pestycydów, itp. PCP, które można znaleźć w różnych złożonych matrycach, takich jak próbki żywności, śliny, moczu, surowicy lub próbek środowiskowych. Rozwiązanie opiera się na dokładnych pomiarach masy z systemem Bruker QTOF znajdującym się w sercu urządzenia. Do systemu spektrometru masowego dołączono wszystkie komponenty i zintegrowane algorytmy oprogramowania, metody, kolumny i bazy danych, aby umożliwić pracę "wprost po odpakowaniu urządzenia".

TargetScreener Workflow
Schematic of Bruker TargetScreener workflow

Zazwyczaj można badać kilkaset lub tysięcy związków przesiewowo w jednej analizie z jednoczesnym oznaczeniem ilościowym. Dzięki temu TargetScreener jest najlepszym rozwiązaniem do zastosowań takich jak badania pestycydów lub innych zanieczyszczeń w żywności, paszy dla zwierząt lub wodzie.

Version 4.0 adds several key capabilities to the TargetScreener HR solution:

  • Flexibility of using both targeted and non-targeted workflows in routine and research environments
  •  Power to confidently answer questions “what else is in the sample?” and “what is the difference between samples?” with non-targeted data acquisition, analysis, and retrospective data mining
  • Adaptability of employing both LC and GC separations and switching between UHPLC-QTOF and GC-APCI-QTOF workflows interchangeably
  • Expanded database of drugs, pesticides, and environmental pollutants for both LC and GC workflow
  • New database for water analysis with nearly 400 entries covering all compounds required by the European regulations

Kluczowe powody wdrożenia TargetScreener HR

Korzystanie z TargetScreener HR oznacza, że w czasie działania (20 minut) system zbiera wszystkie dane przez cały czas, zapewniając tym samym retrospektywne i nieznane dotąd możliwości identyfikacji. Stąd, jeśli wymagane jest badanie próbek pod kątem nowych interesujących nas związków, prosta operacja pozwala na to bez potrzeby ponownego wprowadzania próbki.

Wysoce dobrana duża baza danych daje największą szansę na wyeliminowanie wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych za pomocą wysokiej rozdzielczości, dokładnej analizy masy, wzorów izotopowych, adduktów i wzorców fragmentacji bbCID oraz porównywanie z uzyskanymi danymi. System jest również bardzo czuły i dający dokładne ilościowe dane, aby można go było stosować w badaniach bezpieczeństwa żywności lub narkotyków, a także w wykrywaniu dozwolonych limitów substancji.

TargetScreener HR jest niezwykle skuteczny w zakresie dokładnych, badawczych analiz przesiewowych i kwantyfikacji oraz retrospektywnego wydobywania danych.

Dowiedz się więcej o aplikacjach

TargetScreener HR - Proven to Minimize False Positives

The importance of using all information to eliminate false positive and false negative identifications to achieve unambiguous identifications cannot be over-stressed.

Reliance on precursor accurate mass and retention time alone can lead to a high number of false positive/negative results.

Mass spectra also contains very informative isotope patterns and characteristic fragmentation patterns and by utilizing the full data content available, false positives and false negatives are essentially eliminated.

Such an extensive data set can be obtained by using Broadband CID (bbCID) data acquisition scan mode to continuously generate high resolution accurate mass parent ion, true isotope pattern intensities and fragment qualifier ions throughout the experiment.  Combining all these data and adding retention time information means false positive detections are practically eliminated, delivering maximum confidence in your screening result.

During the screening process, the QTOF mass spectrometer rapidly and continuously cycles between low collision energy (TOF-MS) and elevated collision energy (bbCID) MS/MS, resulting in the seamless collection of accurate mass precursor and fragment ion data in a single analysis.

At the heart of the TargetScreener solution is the exact mass pesticide database. In addition to high resolution monoisotopic precursor ion masses and retention time data, the database also contains up to ten high resolution diagnostic qualifier ion information, comprising of accurate mass bbCID fragments and 'in source' fragment ions as well as adduct and isomer information.

XIC traces for qualifier
PesticideScreener accurate mass and retention time database

 

Intelligent Data Review utilizing ‘exception based’ algorithms

Data processing for screening and quantitation is powered by TASQ (Target Analysis for Screening and Quantitation) software. TASQ intelligently uses the diagnostic qualifier ions to reduce false positive detections, bringing a new level of confidence to screening workflows.

For total confidence in the results, four dimensions of confirmation are used in the TargetScreener HR workflow

  • Parent ion or adduct exact mass
  • Retention time
  • Isotopic pattern fidelity
  • Exact mass of fragment qualifier Ions


Color coded screening results are easily reviewed in either a sample centric or analyte centric fashion as desired by the analyst. Once reviewed, qualitative and quantitative sample reports are then easily generated.

TargetScreener detects 'all of the ions, all of the time' in full scan MS and MS/MS modes without compromising sensitivity or resolution which results in a dataset that is complete and unrestricted. The diagnostic qualifier ions can then be used as a part of an enhanced confirmation criterion to eliminate false positive findings as well as delivering unambiguous ID's for co-eluting isobaric drugs.

Learn more about applications

TargetScreener - kompleksowe rozwiązanie przesiewowe i ilościowe w zakresie toksykologii sądowej

Eliminowanie wyników fałszywie pozytywnych

Analiza złożonych płynów ustrojowych pod kątem obecności narkotyków i/lub substancji toksycznych wraz z towarzyszącymi im metabolitami jest trudnym zadaniem, szczególnie gdy "pierwsze podejście" jest bardzo ważne. TargetScreener HR został zaprojektowany, aby sprostać tym wyzwaniom i dokładnie wykrywać, leki/toksyny które są obecne w próbce, albo jeśli nie znaleziono trafień w bazie danych, następnie dostarczyć kilka kluczowych danych analitycznych i informacji, aby dać najlepszą szansę wyjaśnienia i identyfikacji.

TargetScreener HR - Uzyskaj pełny obraz

TargetScreener HR został zaprojektowany specjalnie do użycia z spektrometrami mas Brukter QTOF, aby umożliwić kompleksowe, celowe, przesiewowe, badania kliniczne, potwierdzanie i oznaczanie ilościowe leków i innych substancji toksycznych w płynach ustrojowych człowieka. Rozwiązanie jest wysoce zautomatyzowane, a tym samym minimalizuje czas dopracowywania metod do badań toksykologicznych.

Chromatographic overlay of bbCID
a) Chromatographic overlay of bbCID qualifier(QI) ion traces.
b) bb CID spectra, Qualifier Ions circled in green.

Sercem TargetScreener HR jest wysokiej jakości kryminalistyczna baza danych zawierająca ponad 2000 związków o znaczeniu kryminalistycznym. Baza danych o wysokiej rozdzielczości (HR) zawiera dokładne dane na temat masy dla jonów macierzystych, adduktów, jonów fragmentów, a także wzoru izotopowego i informacji o czasie retencji zapewniających maksymalną pewność wyniku końcowego oraz całkowity czas analizy od podania próbki do kolejnego podania poniżej 20 minut. W celu zwiększenia elastyczności użytkownicy mogą z łatwością dodawać nowe związki do bazy danych HR-MS, gdy tylko staną się dostępne, co zapewni inwestycję w przyszłość i umożliwi przeprowadzenie retrospektywnej analizy wcześniej analizowanych próbek.

Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę eksplozję liczby nowych syntetycznych kannabinoidów trafiających na scenę narkotykową. Korzystając ze standardowego protokołu, nowe substancje można łatwo dodać do bazy danych. Biorąc pod uwagę, że TargetScreener HR zbiera "wszystkie dane, przez cały czas", wszystkie pliki danych zawierają wszystkie informacje wymagane do retrospektywnego ponownego wyświetlenia poprzednio analizowanej próbki, gdy do bazy danych zostały dodane nowe związki.

Jeżeli nie uda się uzyskać pozytywnego id, widma masowe nieznanego piku będą zawierać dokładne informacje o masie jonów pseudomolekularnych, prawdziwy jon izotopowy (TIP) dla składu pierwiastkowego i dokładnych jonów fragmentów masowych, co daje największą szansę na wyjaśnienie struktury chemicznej.

Ponadto znaczące postępy w zakresie instrumentów OTOF firmy Bruker zaowocowały systemami, które są zarówno bardzo czułe, jak i mają duży liniowy zakres dynamiczny, co czyni je idealnymi do badań ilościowych.

Łącznie te korzyści sprawiają, że TargetScreener HR jest najpotężniejszym narzędziem do profesjonalnej analizy kryminalistycznej.

Broadband CID (bbCID) data acquisition
Broadband CID (bbCID) data acquisition differentiating two isomeric synthetic cannbinoids, JWH-122 and JWH-019.
Their unique bbCID qualifier ions (highlighted in the green boxes) are used for unambiguous identification.

TargetScreener HR – nowy standard MRL w analizie żywności i analizie wody

Zautomatyzowane przebiegi pracy przekraczające dotychczasowe zdolności MRL

Analiza zanieczyszczeń żywności do poziomów, które spełniają normy MRL w szerokim zakresie złożonych matryc, jest wyzwaniem, na które gotowy jest TargetScreener HR. Analiza żywności i analiza wody często stwarzają podobne wyzwania w takich klasach związków, jak pestycydy i hormony. TargetScreener HR radzi sobie z takimi wyzwaniami z łatwością.

Analiza pestycydów i przesiewanie zanieczyszczeń żywności

Stosowanie pestycydów w celu zmniejszenia strat w uprawach i zwiększenia wydajności ogrodniczej zostało wdrożone w skali globalnej, a ze względu na ich toksyczność potencjalna migracja tych substancji chemicznych do łańcucha żywnościowego i wodociągów dla ludzi stanowi poważne zagrożenie. Dlatego maksymalny poziom pozostałości (MRL) dozwolony dla pestycydów w żywności; pasze i woda są ściśle kontrolowane przez lokalne i międzynarodowe organy regulacyjne.

TargetScreener HR jest specjalnie zaprojektowany do radzenia sobie z tymi wyzwaniami, zapewniając, że podczas gromadzenia danych, wszystkie związki wymywane z kolumny UPLC mają dane dotyczące cząsteczek jonów i widma fragmentacji uzyskiwanych przez cały czas. Dlatego nie ma szansy na to, że nie zarejestrujemy jakiegoś związku. Osiąga się to poprzez szybkie przełączanie pomiędzy różnymi trybami skanowania, aby zapewnić bezproblemowe gromadzenie danych dotyczących prekursorów i fragmentów jonów w pojedynczym zestawie danych.

Taki zestaw danych zawiera jony pseudomolekularne, jony adduktów, jony fragmentów i wzór izotopowy wraz z czasem ich retencji. Wszystkie te informacje są wykorzystywane przez bazę danych w celu zapewnienia podwyższonych poziomów identyfikacji związku, a tym samym dramatycznie minimalizują potencjał fałszywie dodatnich wyników i fałszywie ujemnych wyników. Pomiar samego dokładnego czasu masy prekursora i czasu retencji może prowadzić do dużej liczby wyników fałszywie dodatnich, szczególnie w przypadku złożonych matryc, takich jak ekstrakcje QuEChERS.

Reduce false positive detections.
Illustrating the accumulation of retention time and qualifier ion information to reduce false positive detections.

Wszystkie wykryte związki można następnie oznaczyć ilościowo w oparciu o maksymalne poziomy pozostałości (MRL) i raporty wygenerowane z wysokim poziomem ufności.

Korzystanie z TargetScreener HR pozwala na dokładną kontrolę ponad 2000 związków i ilościowe ich oznaczanie w wodzie i analizie żywności, zapewniające dokładność występowania zanieczyszczeń.