Oprogramowanie spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiety OPUS: VIDEO & 3D

Pakiet OPUS

VIDEO

OPUS/VIDEO to pakiet oprogramowania do wygodnej analizy mikroskopowej IR i RAMAN. Interfejs użytkownika prowadzi operatora krok po kroku przez proces zbierania danych.

Funkcje OPUS/VIDEO:

 • Poszczególni asystenci pomiaru wideo zapewniają optymalne przepływy pracy dla mikroanalizy za pomocą mikroskopów firmy Bruker LUMOS II, HYPERION, SENTERRA II i RamanScope III.
 • Poradnik użytkownika prowadzi przez kolejne etapy analizy mikroskopowej.
 • Wizualne mikroskopijne pozyskiwanie obrazów i podgląd na żywo.
 • Podgląd na żywo widm przed pomiarem.
 • Automatyczne mapowanie pomiarów za pomocą nieregularnych liniowych i prostokątnych siatek.
 • Centralne przechowywanie danych widm, obrazów IR/Raman, obrazów wideo i adnotacji w jednym wspólnym pliku.

Intuicyjny Aystent pomiaru wideo przedstawia na każdym kroku tylko te funkcje, które są odpowiednie do użycia w danej chwili, zapewniając wygodny przepływ pracy i wysoką wydajność.

Typowa procedura pomiaru składa się z następujących etapów:

 1. Kontrola wizualna próbki w celu uzyskania pojedynczych i złożonych obrazów poglądowych.
 2. Wybór ustawień pomiaru, takich jak tryb pomiaru (ATR, transmisja, refleksja, Raman).
 3. Interaktywna definicja pozycji pomiarowych.
 4. Pomiar próbki w wyniku czego powstaje pojedynczy plik zawierający wszystkie istotne dane, takie jak obrazy wideo, dane spektralne oraz informacje o próbce i eksperymencie. Plik jest bezpośrednio załadowany i przedstawiony w oknie obrazowania chemicznego OPUS/3D.
Pakiet OPUS 3D

Obrazowanie chemiczne

OPUS/3D to nowoczesny i intuicyjny pakiet oprogramowania do obrazowania spektralnego umożliwiający wygodne przetwarzanie, ewaluację i wizualizację danych 3D. Funkcja Chemical Imaging dostarcza potężnych narzędzi i funkcji do przetwarzania danych z analizy mikroskopowej z wykorzystaniem mikroskopów firmy Bruker: LUMOS II, HYPERION, SENTERRA II i RamanScope III.

 • Różnorodność widoków 2D i 3D  do wyświetlania obrazów chemicznych wynikających z regularnych (liniowych, prostokątnych) i nieregularnych pomiarów mapowania.
 • Widok wybranych przez użytkownika widm w pliku 3D.
 • Identyfikacja składników próbki poprzez przeszukiwanie bibliotek widm.
 • Jedno- i wielowymiarowa ewaluacja danych spektralnych 3D. Wybór dostępnych metod:
  - Integracja pasm zdefiniowanych przez użytkownika (interaktywnie i według predefiniowanych metod)
  - Wybieranie pików
  - Kwantyfikacja za pomocą kalibracji jedno- i wielozmiennych (PLS)
  - Korelacja danych 3D z widmami jednoskładnikowymi
  - Analiza klastrowa 3D
  - Analiza głównych składników (PCA) danych 3D, w tym obliczanie obciążeń i czynników
 • Połączenie do 8 komponentów w jednym obraz RBG - Red Grenn Blue (metoda klasyczna i typu  "zwycięzca bierze to wszystko").
 • Przetwarzanie danych spektralnych 3D. Wybór dostępnych metod:
  - Kompensacja atmosferyczna w celu zminimalizowania zakłóceń spektralnych przez parę wodną i CO2
  - Odjęcie pojedynczych i wielokrotnych widm z automatycznym określeniem współczynnika skalowania
  - Funkcje normalizacyjne (normalizacja minimalna, maksymalna i wektorowa, korekcja przesunięcia)
  - Obliczanie pochodnych widm
  - Konwersja widm (absorbancja, transmitancja, ATR, odbiciowe)
 • Przetwarzanie pojedyńczych widm w plikach 3D
 • Wyodrębnianie pojedynczych plików widm z danych 3D i tworzenie danych 3D z pojedynczych plików
 • Wysokiej jakości eksport wszystkich okien widoków do różnych formatów graficznych, schowka lub drukarki
 • Eksport do formatu MATLAB 3D
Pakiet OPUS 3D

Rozdzielczość czasowa

OPUS/3D to nowoczesny i intuicyjny pakiet oprogramowania do wygodnego przetwarzania, ewaluacji i wizualizacji danych 3D. Dla danych spektralnych z rozdzielczością czasową (TRS) mierzonych np. za pomocą spektrometrów z serii VERTEX przy użyciu techniki Rapid-Scan lub Step-Scan, okno przetwarzania końcowego OPUS/3D TRS zapewnia zaawansowane narzędzia i funkcje.

 • Wybór różnych widoków 2D i 3D ddo wyświetlania danych spektralnych czasowo-rozdzielczych z różnymi opcjami wyboru kolorów, poziomów konturów i trybów wydruku.
 • Interaktywna i płynna regulacja kąta widzenia i powiększenia.
 • Kompletne okno listy widm z dostępem do wszystkich indywidualnych widm pliku 3D.
 • Oddzielne okna widoku dla widm wybranych przez użytkownika w poszczególnych momentach i dla wybranych przez użytkownika wykresów czasowych w poszczególnych pozycjach widmowych.
 • Zastosowanie wszystkich funkcji ewaluacji i przetwarzania kompletnego pliku 3D, w tym operacji matematycznych między różnymi plikami 3D za pomocą kalkulatora widmowego.
 • Zastosowanie różnych funkcji do poszczególnych widm pliku 3D: przeszukiwanie biblioteki widm, korekta linii bazowej, normalizacja, wygładzanie itp..
 • Wyodrębnianie pojedynczych plików widm z danych 3D i tworzenie danych 3D z pojedynczych plików.
 • Zaawansowana funkcja ekstrakcji za pomocą okna widoku 3D plus: plik podrzędny 3D, uśrednione lub połączone widma, absorpcja różnicowa itp.
 • Eksport pliku 3D do formatu ASCII.
 • Wysokiej jakości eksport wszystkich okien widoków do różnych formatów graficznych, schowka lub drukarki.