Magnet tech banner

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego służy do badania struktury cząsteczek, interakcji różnych cząsteczek, kinetyki lub dynamiki cząsteczek oraz badania składu mieszanin biologicznych lub syntetycznych roztworów lub kompozytów.

 

Wielkość analizowanych cząsteczek może wahać się od małej cząsteczki organicznej lub metabolitu, do peptydu średniej wielkości lub produktu naturalnego, aż do białek o kilku dziesiątkach kDa masy cząsteczkowej.

Spektroskopia jądrowa NMR stanowi uzupełnienie innych technik strukturalnych i analitycznych, takich jak rentgen, krystalografia i spektrometria masowa. Zaletą NMR jest wyjątkowa zdolność spektrometru jądrowego umożliwiająca zarówno nienaruszające jak i ilościowe badanie cząsteczek w roztworze i stanie stałym, a także umożliwienie badania płynów biologicznych.